mob: +381 63 815 1083
tel: +381 21 34 11 000

PROJEKTI U TOKU

Razvoj i primena standarda i mera u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade Republike Srbije

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Projekta EDGE – Pokrovitelj Svetska banka)

Usluge obuke službenika za zaštitu podataka i podizanja svesti državnih službenika u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o informacionoj bezbednosti Republike Srbije

Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije

«ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» AD BEOGRAD

Implementacija ISMS u Upravi JP EPS u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001; implementacija korporativnog okvira i stvaranje preduslova za povezivanje sa Ograncima

Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije

«ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» AD BEOGRAD  

OGRANAK SNABDEVANJE


Konsultantske usluge izrade i usaglašavanja dokumentacije Ogranka EPSS u skladu sa mapom procesa i implementacija zahteva ISO 14001 i ISO 45001

Izgradnja I održavanje benzinskih stanica, skladišta nafte, zemnog gasa i TNG, veleprodaja industrijske opreme i mašina

GIA TECHNOLOGY DOO NOVI SAD

Reinženjering IMS-a - ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 sa transferom ISO/IEC 27001:2013 na ISO/IEC 27001:2022

Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd

Reinženjering sistema menadžmenta kvalitetom uz implementaciju sistema korporativne bezbednosti


REALIZOVANI PROJEKTI

Pružanje pogrebnih usluga

JKP “POGREBNE USLUGE” BEOGRAD

Izrada dokumentacije za resertifikaciju i nadzor ISO Sistema i revizija planova upravljanja otpadom

Pružanje pogrebnih usluga

JKP “POGREBNE USLUGE” BEOGRAD

Održavanje integrisanog Sistema menadžmenta u skladu sa ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018

Projektovanje, prodaja i montaža tehničkih sistema zaštite, pružanje usluge praćenja, upravljanja i analiziranja događaja

STAR MASTER DOO, KULA

Implementacija ISO/IEC 27001:2022 i ISO/IEC 27701:2019

Razvoj i proizvodnja: jednostavnih azotnih đubriva: UAN, KAN, AN; složenih mineralnih NPK đubriva; tekućih đubriva te amonijaka i anorganskih kiselina (azotna, sumporna).

HIP-AZOTARA DOO PANČEVO

Izrada sistematizacije radnih mesta

Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja Obavljanje poslova u oblasti informacionih tehnologija u vezi naplate parkiranja

JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD

Nadzorna provera sistema menadžmenta ISO 9001 u mapiranju poslovnih procesa.

Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja

JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD

Konsultantske usluge za potrebe usklađivanja organizacije sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti "Službeni glasnik RS", broj 87 od 13. novembra 2018

Poslovi zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i druga prava u skladu sa zakonom, poslovi vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i stručno–organizacioni, upravni, ekonomsko-finansijski i drugi opšti poslovi u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE

Implementacija ISO 31000

Usluge poslovnog savjetovanja (konsalting) u postupku uvođenja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima serije ISO 9001:2015

POŠTE SRPSKE, preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske AD Banja Luka

Implementacija ISO 9001:2015

Javne institucije u Bosni i Hercegovini.

TUVADRIA d.o.o. Sarajevo / GIZ Office Sarajevo (German Development Cooperation)

Sprovođenje treninga za vodeće auditore prema ISO 9001 i ISO 27001 u skladu sa zahtevima standarda ISO 19011 i ISO 17021 u sklopu projekta programa za jačanje javnih institucija u Bosni i Hercegovini. (Programme for Strengthening of Public Institutions in Bosnia and Herzegovina)

Istraživanje, razvoj i inženjering u oblasti upravljanja infrastrukturnim sistemima u oblasti električne energije i gasa

SCHNEIDER ELECTRIC DOO NOVI SAD

Implementacija ISO/IEC 27001:2013

Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije

JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD

Izrada i usaglašavanje dokumentacije u skladu sa jedinstvenom mapom procesa i implementacija zahteva novih izdanja standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 za potrebe Tehničkih centara

Poslovi zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i druga prava u skladu sa zakonom, poslovi vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i stručno–organizacioni, upravni, ekonomsko-finansijski i drugi opšti poslovi u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE

ISO 27001:2013

Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja Obavljanje poslova u oblasti informacionih tehnologija u vezi naplate parkiranja

JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD

ISO/IEC 27001:2013

Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja Obavljanje poslova u oblasti informacionih tehnologija u vezi naplate parkiranja

JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD

Implementacija ISO 14001:2015 i tranzicija OHSAS 18001 na ISO 45001:2018

Upravljanje vazdušnim saobraćajem – ATM(ATS,ASM,ATFCM) uključujući izradu navigacionih postupaka, usluge komunikacije, navigacije i nadzora(CNS), vazduhoplovne metereološke usluge (MET), usluge vazduhoplovnog informisanja (AIS) uključujući izradu vazduhoplovnih karata, kalibraža uređaja i sistema iz vazduha, obuka osoblja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi i pilota aviona i održavanje aviona u skladu sa odobrenim obimom radova

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd

Uvođenje sistema upravljanja rizicima u poslovanju u skladu sa standardom ISO 31000

Centralna banka Bosne i Hercegovine

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE, Bosna i Hercegovina, Sarajevo

ISO 9001 ISO/IEC 27001

Obuka članova gradskih, opštinskih, pokrajinskih izbornih komisija u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, broj 87/18) i Zakona o informacionoj bezbednosti ("Sl. Glasnik RS ", broj. 6/2016 , 94/2017 i 77/2019)

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

GDPR / ISO/IEC 27001:2013

Distribucija električne energije

OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd

Tranzicija sa OHSAS 18001 na ISO 45001

Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije

JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD

DALJE USAGLAŠAVANJE PROCESA I DOKUMENTACIJE SISTEMA MENADŽMENTA U JP EPS (UPRAVA I OGRANCI) PREMA ZAHTEVIMA NOVIH IZDANJA STANDARDA ISO 9001 I ISO 14001, A RADI PRIPREME JEDINSTVENOG INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Istraživanje, razvoj i inženjering uoblasti upravljanja infrastrukturnim sistemima u oblasti električne energije i gasa)

SCHNEIDER ELECTRIC DOO NOVI SAD

Implementacija

ISO/IEC 27701:2019

Aktivnosti lokalne samouprave

GRADSKA UPRAVA GRAD BOR

Implementacija

ISO 9001:2015

ISO 18091:2019

Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja

JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD

Implementacija

ISO 37001:2016

Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije

«ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» AD BEOGRAD OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE

Konsultantske usluge za realizaciju transfera na novu verziju standarda sa ISO/IEC 27001:2013 na ISO/IEC 27001:2022

Sve projekte realizovao : PDCA Konsalting