Procesi stalnih poboljšanja – KAIZEN-LEAN

Uvodne informacije o PSP (procesima stalnih poboljšanja)

MOGUĆNOSTI EFIKANOG POSLOVANJA PREDUZEĆA PROMENOM KULTURE I PRAKSE

Tranzicija preduzeća zahteva promenu kulture organizacije. Ona može da se izvede u dve faze:

 • faza 1 - menadžment procesima i
 • faza 2 - strateški menadžment

Proces tranzicije preduzeća, kao i svaki drugi proces, zahteva odlučnost, upornost, strpljenje i vreme. Zavisno od nivoa na kome se nalazi preduzeće/kompanija to može da traje više godina, a najčešće od 1 do 3 godine.

Aktivnosti započinju viđenjem stanja : "Kako je sada", stvaranjem vizije "stanja koje želimo", a zatim sprovođenje usvojene strategije,planskih mera i ciljeva.

Vreme u kome živimo donelo je mnogo više promena nego što se desilo u prethodnih 100 godina. Svet je postao globalno selo, komunikacije su omogućile on-line premošćavanje na desetine hiljade kilometara. Svet je ušao u treću eru - eru znanja.

Za nama su ostale era agrara i era kapitala, koja nije zanemarljiva.

Mnogo je bolje pristupiti promeni koja je vođena vizijom preduzeća, a ne dubinom krize u kojoj se nalazi preduzeće.

OBRAZOVANJE I OBUKA ZA PROMENU KULTURE ORGANIZACIJE

 

Obuka nas priprema da radimo posao koji je pred nama sada. Posao postoji i mi treba da naučimo / znamo kako da ga uradimo.

Obrazovanje nas priprema da radimo posao koji očekujemo. Konkretan posao još ne postoji i malo ko zna kako se to radi. Moramo da istražimo naše potrebe i odlučimo koje obrazovanje treba da sprovedemo da bi se pripremili za vreme kada dođe očekivani posao.

 

Promena kulture organizacije dešava se kroz obrazovanje. Ljudima je potrebno da uče nove veštine, i to na višem nivou, napuštajući stare nekorisne načine razmišljanja. Najteži deo je promena načina ponašanja ljudi. PSP (procesi stalnih poboljšanja) nisu stvar nastave o nečem novom ; Najvažnija stvar nastave za preduzeće i ljude u njemu je, da nauče da zaborave stvari koje se nisu duže primenjivale ili su se pokazale kao pogrešne i nepotrebne.

Kultura preduzeća se postiže definisanjem prakse i protokolisanjem aktivnosti koje zaposleni obavljaju.

Koristi od PSP (procesa stalnih poboljšanja)

Znamo okolnosi sa kojima su suočeni sada privredni subjekti, u okviru svetske ekonomske krize. Lakše je pobolšanjima smanjiti troškove za bar 10%, nego povećati prihode preduzeća za 5%.

Verovatno Vam je poznato, da je 1949 i Japan imao svoju ekonomsku krizu i da je iz nje izašao kao pobednik, i kao jedna od vodećih privrednih zemalja. Pominje se kao «privredno čudo» korišćenjem baš metoda stalnih poboljšanja (PSP) poznatih kao KAIZEN a kasnije i metodom LEAN.

Iskoristite i Vi trenutno stanje, i prihvatite izazov, da pre konkurencije napravite iskorak u smeru racionalizacije poslovanja i povećanja efikanosti metodama stalnog poboljšanja (SPS).

Procesi stalnih poboljšanja (PSP) ne zahtevaju trošenje puno novca. Svako preduzeće/ kompanija raspolaže određenim resursima kao što su ljudi, oprema, tehnologija i tržište.

PSP pristup podrazumeva bolju upotrebu raspoloživih resursa, a pre svega bolje korišćenje znanja, veština i sposobnosti zaposlenih ljudi.

Ova karakteristika procesa stalnih poboljšanja (PSP) se može izraziti kroz japansku poslovicu: "Ako nemaš novca iskoristi mozak.Ako nemaš mozga skloni se odavde".

Šta se podrazumeva pod pojmom Inovacija/Poboljšanje?

Ukratko rečeno to je: Uvođenje isplativih novina.

PSP (procese stalnih poboljšanja) je moguće primeniti u svim preduzećima, pa i kod Vas, ako ste:

 • Vi, Vaš menadžment i zaposleni rešeni da krenete u tom pravcu,
 • Odlučni i istrajni da Vaše poslove/aktivnosti poboljšate u cilju racionalizacije poslovanja i povećanja efikanosti,
 • Spremni i otvoreni za nova znanja ili da se podsetite na ono što ste učili i znali,
 • Spremni da menjate svoje stare navike, zarad opšteg fabričkog dobra,
 • Uključite i motivišete sve zaposlene u timove za poboljšanja
 • Imate bar po jednog zaposlenog u timu koji zna i koristi word i eksel,
 • Imate i koristite foto aparat za praćenje istorije vizuelnih utisaka o učinjenim poboljšanjima
 • Izdvoite potrebno vreme i novac za realizaciju ovog projekta.

Kupac bira šta će i od koga da kupi i po kojoj ceni. Kada god razmišljate o Vašem procesu/ proizvodu/ usluzi, razmišljajte o tome da li bi ja kao kupac ovo hteo da kupim, i da li bi platio neracionalnosti koje se dešavaju prilikom realizacije naših proizvoda/usluge?

 1. Eliminacija rasipanja
 2. Uređenje i održavanje dobre uređenosti na radnim mestima (metoda 5S)
 3. Standardizacija procesa rada ( racionalna i ergonomska organizacija radnog mesta).

Rasipanje je sve drugo osim minimuma opreme i alata, direktnog i indirektnog rada, materijala, prostora i energije, apsolutno neophodnih da bi se dodala vrednost proizvodu. Ovakvo stanje, u kome se troši samo minimum resursa, predstavlja ideal, prema kome treba težiti kroz stalna poboljšanja.

 

Dijagrami koji slede pokazuju odnose učešća aktivnosti koje dodaju vrednost proizvodu i onih koji to nedaju, a drugi, koje aktivnosti kriju neracionalnost.

Kako izvesti PSP (procese stalnih poboljšanja)

Projekat bi se odvijao kroz radionice iz tematskih oblasti, koje bi počinjale teoretskim izlaganjem principa pojedinih načina rada i primera dobre prakse, primenjenosti kod drugih . Onda bi zajednički definisali zadatak interesantan za Vas, dali smernice za njegovo izvođenje, i za pojedine metode i zajednički uradili po jedan primer, a onda vaši timovi nastavljaju poboljšanja po širini i dubini u vašem preduzeću.

Obrađivaćemo sledeće oblasti:

 • UVID POČETNOG STANJA I MARKIRANJE MESTA ZA MOGUCA POBOLJŠANJA
 • PROCES STALNIH POBOLJŠANJA : KONCEPTI, SISTEMI, ALATI
 • PROCES POBOLJŠANJA CAPD (Kontroliši,Analiziraj,Planiraj,Deluj) RADIONICA
 • POSLOVNO PLANIRANJE I PRAĆENJE
 • DEFINISANJE CILJEVA I PRAĆENJE
 • DEFINISANJE I PRAĆENJE KLJUČNIH INDIKATORA RADA I POSLOVANJA
 • ELEMENTI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA I TIMSKI RAD
 • RADIONICA MINI DRUŠTVA
 • RADIONICA 5S
 • PROGRAM UREĐIVANJA, ČIŠĆENJA, ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA
 • STVARANJE KLIME I IZVOĐENJE STALNIH POBOLJŠANJA
 • RADIONICA POBOLJŠANJE KVALITETA
 • ALATI I TEHNIKE ZA DOLAŽENJE DO UZROKA PROBLEMA
 • RADIONICA SMANJENJA TROŠKOVA

Trajanje projekta

Početna faza Programa ( ova koju vam nudimo) bi se odvijao u trajanju do 12 meseci od potpisivanja Ugovora, po vašoj želji u obostrano dogovorenim terminima. Preporuke onih koji su na PSP-u radili su : da rok implementacije početne faze ne bi trebao da bude kraći od godinu dana i da se (rad sa konsultantima) sastanci timova, obavljaju u neradno vreme (posle redovnog) ili neradnog dana. Kada se jednom počne sa primenom poboljšanja vođenim pravilima metoda PSP, više nema prestanka, radi se u kontinuitetu od strane timova Vašeg kolektiva.

Izvođenje konsultacija

Konsultacije bi se izvodile jednom do dva puta mesečno u dogovorenim terminima, zavisno od brzine prihvatanja navedene metodologije od zaposlenih u Vašoj firmi, i odvijanja aktivnosti planiranih poboljšanja. Broj konsultanata koji bi radili sa Vama na projektu se dogovara i zavisi od oblasti koje se obrađuju.

Umesto zaključka:

Na šta obavezno treba da obratite pažnju pored redovnih aktivnosti preduzeća?

Inovacija na vašem primeru:

 • Proizvod – Kako ga unaprediti, i učiniti dostupijim kupcima ?
 • Proces – Kako ga učiniti efikasnijim ( više kvalitetnih proizvoda uz manje troškove)
 • Pozicija preduzeća/kompanije – Kako je poboljšati u očima kupca( postići očekivanja kupca koja su zahtevana ili nerečena i biti dostupan uz manju cenu od konkurencije
 • Paradigma – Kako je suštinski promeniti u cilju efikasnosti i konkurentske prednosti

"Uspešna kompanija, koja (u ovo vreme neophodnosti inoviranja/promena) nije sposobna da se inovira/poboljša, osudjena je da propadne i izumre" Peter Drucker