7 alata menadžmenta (ISO 9004)

ISO 9001 ima za cilj da pruži obezbeđenje kvaliteta proizvoda i povećavanje zadovoljenja korisnika, dok ISO 9004 koristi šire perspektive menadžmenta kvalitetom za davanje smernica za poboljšavanje performansi.

Međunarodni standard ISO 9004 pripremio je Tehnički komitet ISO/TC 176, Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta, potkomitet SC 2, Sistemi kvaliteta.

Standard ISO 9004 daje uputstva u okviru šireg raspona ciljeva sistema menadžmenta kvalitetom nego što to čini standard ISO 9001, posebno za stalno poboljšavanje sveukupnih performansi i efikasnosti organizacije.

ISO 9004 preporučuje se kao uputstvo za organizacije, čije najviše rukovodstvo želi da preduzme dalje korake u odnosu na zahteve standarda ISO 9001, u nastojanju da ostvaruje stalno poboljšavanje performansi.

A.1 Uvod

Samoocenjivanje je pažljivo razmatrano vrednovanje, čiji je rezultat mišljenje ili sud o efektivnosti i efikasnosti organizacije i zrelosti sistema menadžmenta kvalitetom.

Samoocenjivanje obično obavlja samo rukovodstvo organizacije. Cilj samoocenjivanja je da se dobije, za organizaciju, uputstvo zasnovano na činjenicama o tome gde da se ulože resursi radi njenog poboljšavanja.

Specifične karakteristike pristupa samoocenjivanju u standardu ISO 9004 su takve:

  • da se ono može primenjivati na celokupan sistem menadžmenta kvalitetom ili na deo sistema menadžmenta kvalitetom ili na bilo koji proces;
  • da se ono može primenjivati na celu organizaciju ili na deo organizacije;
  • da se ono može izvršiti brzo i sa internim resursima;
  • da ih može završiti multidisciplinarni tim ili jedna osoba iz organizacije, koju podržava najviše rukovodstvo;
  • da ono pruža ulazne elemente za složeniji proces samoocenjivanja sistema menadžmenta kvalitetom;
  • da ono može identifikovati i olakšati određivanje prioriteta mogućnosti poboljšavanja
  • da ono može olakšati sazrevanje sistema menadžmenta kvalitetom u pravcu svetske klase performansi.

Pristup samoocenjivanju u standardu ISO 9004 je takav da vrednuje zrelost sistema menadžmenta kvalitetom za svaku veću tačku standarda, počev od 1 (nema zvaničnog sistema) do 5 (performanse najbolje u klasi).

Druga prednost ovog pristupa jeste u tome, što se rezultati, koji se prate u vremenu, mogu koristiti radi ocene zrelosti organizacije. Ovaj pristup samoocenjivanju ne zamenjuje interne provere niti se koristi umesto postojećih modela nagrada za kvalitet.

A.2 Nivoi zrelosti performansi

Nivoi zrelosti performansi, koji se koriste u pristupu samoocenjivanju, dati su u tabeli

Nivo zrelosti

Nivo performansi

Uputstvo

1

Nema zvaničnog
pristupa

Nema dokaza o sistematskom pristupu; nema rezultata;
slabi rezultati ili nepredvidivi rezultati

2

Reaktivni pristup

Sistematični pristup zasnovan na uočenim problemima ili na korekciji; raspoloživi su minimalni podaci o rezultatima poboljšavanja

3

Stabilan zvanični
sistemski pristup

Sistematski pristup, zasnovan na procesima u ranoj fazi sistematskih poboljšavanja; raspoloživi su podaci o usaglašenosti sa ciljevima i o postojanju trendova poboljšavanja

4

Naglašena stalna poboljšavanja

Proces poboljšavanja u primeni; dobri rezultati i postojani trendovi poboljšavanja

5

Performanse najbolje u klasi

Veoma integrisan proces poboljšavanja; pokazani rezultati poređenja sa konkurencijom kao najbolji u klasi

A.3 Pitanja u samoocenjivanju

Modeli nagrađivanja, kao i ostali modeli samoocenjivanja, razvili su širok spektar detaljnih kriterijuma za ocenjivanje performansi sistema menadžmenta. Samoocenjivanje daje jednostavan pristup za vrednovanje zrelosti organizacije, zasnovan na odeljcima 4 do 8 ovog međunarodnog standarda. Svaka organizacija treba da utvrdi skup pitanja za one odeljke ovog međunarodnog standarda, koje su pogodne za njene potrebe.

Međunarodna organizacija za standardizaciju objavila je 1. novembra 2009. godine novu verziju standarda ISO 9004 pod oznakom ISO 9004:2009. Ovo, treće izdanje pomenutog standarda znatno se razlikuje od prethodne verzije, odnosno više ne predstavlja konzistentan par sa standardom ISO 9001:2008.

Koncept menadžmenta kvalitetom je i dalje u osnovi ovog standarda, ali se on bavi i drugim pitanjima, koja mogu doprineti održivom uspehu organizacije, kao što su: menadžment odnosima s korisnikom, znanje, informacije i tehnologije, menadžment inovacijama i investicijama,finansijski menadžment, menadžment rizikom, zaštita životne sredine i drugo.