5S metoda

Kompanije se danas suočavaju sa veoma visokim zahtevima kupaca, koji se stalno menjaju, sa skraćivanjem rokova isporuke i skraćivanjem životnog ciklusa proizvoda. Jedini način da se opstane je da se inovira razvoj proizvoda i bude dovoljno fleksibilan u proizvodnji.

Razvoj svetske klase proizvođača se kreće u pravcu Totalnog kvaliteta, Totalnog produktivnog održavanja. Krećemo ka vremenu gde će Ciljni troškovi, Inženjering vrednosti i Simultani inženjering pomagati u prevođenju zahteva kupaca u proizvodive profitabilne proizvode.

 
 

Osnova svemu ovome treba da bude primena 5S. Metod unapređenja ne može uspeti bez osnova u organizaciji i standardizaciji koju nudi 5S, i ovde je razlog zašto kompanije sa aspiracijom da budu svetske primenjuju 5S pristup i u pogonu i u administraciji.

5S je struktuiran pristup za razvoj radne discipline. U osnovi 5S je Japanska metodologija razvijena od strane "Toyota"-e. To je tehnika u 5 koraka koja služi za promenu svesti zaposlenih o radnom okruženju. Ova metodologija možda izgleda kao jedna od tehnika čišćenja – ali nije samo to , pozadina je dublja! 5S pomaže da se identifikuje i eliminišu nekorisne stvari/otpad na radnom mestu. Pomaže uspostavljanju produktivnijeg,kvalitetnijeg radnog okruženja. Podstiče kompaniju da posmara objekte/pitanja koja su često zanemarena.

KORAKCI IMPLEMENTACIJE

PRVI S: SEIRI (SORTIRANJE)

Prvi korak u "5S" procesu, seiri, odnosi se na čin bacanja svih neželjenih, nepotrebnih predmeta i materijala sa radnog mesta. Ideja je da se osigura da se sve što je nakon bacanja ostalo na radnom mjestu odnosi na posao. Čak i broj potrebnih stavki na radnom mestu mora biti sveden na apsolutni minimum. U ovom koraku planira se i „Dan čišćenja“ ili „Red tag day“ dan poslvećen isklučivo ukljanjanju nepotrebnog i planiranju neophodnog.

DRUGI S: SEITON (UREĐENJE)

Seiton, ili urednost, je kompletno vezan za efikasnost. Cilj ovog koraka je da se za svaki predmet definiše određeno mesto, a rezultat je brz pristup ali i olakšano i brzo vraćanje i čišćenje. Ako svako ima brz pristup do alata ili materijala, tok rada postaje efikasniji, a radnik postaje produktivniji. Tačno mesto, položaj, ili držač za svaki alat, predmet, ili materijal mora biti izabran pažljivo u odnosu na to kako će posao biti obavljan i ko će sve to koristiti. Svakom predmetu se mora dodijeliti sopstveno mesto za čuvanje, a svaka lokacija se mora označiti tako da bude jednostavna i logična za identifikaciju.

TREĆI S: SEISO (SJAJ I BRISANJE)

Seiso, treći korak u "5S", kaže da je "svako čistač“. Seiso se sastoji od čišćenja radnog mesta dok ono ne dobije 'sjaj'. Svako u organizaciji ima svoja zaduženja vezana za čišćenje- od operatera na mašini do top menadžera. U ovoj fazi se područje radnog mesta dodeljuje jednom radniku ili grupi i time delegira zaduženje za čišćenje istog. Ni jedno područje se ne ostavlja bez „čistača“. Cilj ovog koraka je da svaki zaposelni vidi svoje radno mesto kroz „oči posetioca“ - uvijek da razmišlja o tome da li je doljno čisto da ostavi savršen prvi utisak.

ČETVRTI S: SEIKETSU (STANDARDIZOVANJE)

Četvrti korak od "5S", ili seiketsu, se više ili manje može prevesti kao „standardizovano čišćenje“. Predstavlja definisanje standarda po kojim zaposleni merei i održavaju čistoću. Seiketsu obuhvata i ličnu urednost kao i urednost okoline. Zbog toga se seiketsu „ vežba“ i na ličnoj urednosti zaposlenog. Vizuelno upravljanje je važan element seiketsu. Obeležavanje bojama ili kodiranje bojoma se korsiti kako bi se anaomalije što pre uočile i ispravile. Kroz obuke zaposleni se upoznavaju sa ovim načinom kodiranja i spremni su da odmah reagiju u slučaju ne poštovanja pravila.

PETI S: SHITSUKE (ODRŽAVANJE, PRIHVATANJE)

Posljednji korak "5S", Shitsuke, znači "Disciplina". Ono označava opredjeljenje da se predhodna 4S konstantno koriste i prihvate kao način rada i života. Naglasak shitsuke je eliminacija loših i stalna praksa dobrih navika. Jednom kada se postigne pravi Shitsuke osoblje samo brine o čistoći i urednosti bez da na to mora da bude podsećano od strane predpostavljenih. Peti S mogućava da metodologija 5S počne samostalno da živi.

KORISTI OD 5S

Korist koju donosi 5S metoda se plastično može objasniti preko dve forme u na koje se mogu podeliti skoro sva preduzeća sadašnjice: Preduzeće bez 5S ili Baraka i preduzeće sa 5S ili Supermarket.

Tipična Baraka je frabrika koja nema unutrašnju organizaciju. Alati su razbacai okolo bez oznake (adrese) za pojedine alate. Zagubljeni su godinama, a i kada se nađu ponovo se zagube. Vlasnik se radije odlučuje, da umesto da traži po baraci alat koji je tu negde zaturen, ode do radnje i kupi alat koji mu treba. Satima se alat može tražiti da bi se ispostavilo da je oštećen ili neupotrebljiv. Alati koji nisu više za upotrebu su pomešani sa onima koji jesu, a nije moguće odmah ustanoviti koji su koji. Svi alati u baraci pripadaju vlasniku tako da baraka ohrabruje lično vlasništvo nad alatima.

Nasuprot haotičnoj baraci, Supermarket je interno organizovan. Police su jasno označene svojim adresama, pa možete odmah naći ono što tražite. Ništa nije izgubljeno i nema trošenja vremena na traženje. Ceo ambijent je čist i prijatan. Na policama su samo potrebni artikli i sva roba kojoj je istekao rok je sklonjena. Svi predmeti su izloženi kao javno dobro i mogu biti korišćeni od strane drugih.

Ne postoji profil preduzeća ili delatnost koja ne bi mogla da indentifikuje potrebu za 5S metodom. 5S je namenjen svima!

Koristi uvođenja 5S se takođe mogu opisati prednostima Supermarketa:

  • nema ničeg dopunskog i nepotrebnog,
  • izuzetno čist radni prostor,
  • rasipanja i nenormalnosti se odmah prepoznaju od bilo koga,
  • papirologija je minimalna i jednostavna,
  • radne stanice su takve da ljudi do potrebnog dolaze lagano,
  • vrata su skinuta sa ormana, sadržaj je otvoren, organizovan i etiketiran,
  • bilo ko može doći do opreme ili informacije za 30 sekundi ili manje,
  • delovi i roba se tako lageruju da se automatski naručuju po postizanju određenog nivoa,
  • standardne procedure se lako razumeju i vizuelno su jasne,
  • na prvi pogled su jasni tokovi robe i modifikacije tokova.

Kada vizija Supermarketa u Vašoj firmi jednom postane stvarnost, radni prostor postaje prijatno i stimulativno okruženje sa 0 škarta, 0 neusaglašenosti i 0 akcidenata. Ova vizija se ostvaruje primenom 5S.