ISO 22301:2019 (BCMS)

ISO 22301:2019 Sistemi menažmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS)

Razumevanje filozofije upravljanja kontinuitetom poslovanja na najvišem nivou unutar organizacije predstavlja stratešku brigu organizacije. Standard ISO 22301 razvili su stručnjaci širom zajednice kontinuiteta poslovanja, na temelju svog akademskog, tehničkog i praktičnog iskustva u upravljanju kontinuitetom poslovanja (BCMS). Standard je izrađen da bi pružio Sistem menadžmenta (BCMS) koji se zasniva na dobroj praksi upravljanja kontinuitetom poslovanja. Njegova namena je upotreba kao referentne tačke u većini slučajeva u kojima se primenjuje upravljanje kontinuitetom poslovanja i to od strane velikih, srednjih i malih organizacija u području industrije, trgovine, u javnom sektoru i dobrovoljnim organizacijama. ISO 22301 je standard koji se odnosi na upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management), primenom „holističkog“ procesa upravljanja koji identifikuje potencijalne pretnje po organizaciju , uključujući i njihove posledice.

Zahtevi koje ovaj standard postavlja dokazuju da li je organizacija, na sistematičan način, razvila i implementrala Sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja BCS, koji ima za cilj formiranje Planova kontinuiteta poslovanja, koji služe za prevazilaženje vanrednih situacija, tako sto se smanjuje negativan uticaj mogućeg prekida aktivnosti preduzeća (npr. prekid u procesu nabavke repromaterijala, opreme, adekvatnog kadra a što može rezultovati prekidom isporuke proizvoda / usluga kupcima). Svoj BCMS a onda i svoje Planove kontinuiteta poslovanja, organizacija treba da uskladi sa svojim interesnim partnerima da bi se maksimalno smanjio rizik ugrožavanja ključnih poslovnih procesa.

Procena, planiranje i kontrola planova za prevazilaženje vanrednih situacija smanjuje negativan uticaj mogućeg prekida aktivnosti organizacije (npr. prekid isporuke proizvoda / usluga kupcima). U “ekstremnim” vanrednim situacijama, dobro postavljen i efikasan sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja će pomoći i podržati oporavak poslovanja, štiteći pri tom ime i ugled organizacije, kao i tržišni udeo koji organizaciju poseduje.

Standard ISO 22301 obezbeđuje okvir za razvoj i postizanje operativne otpornosti organizacije. Namenjen je organizacijama svih delatnosti, a njegova primena pomaže organizaciji da demonstrira zainteresovanim stranama (kupcima, dobavljačima, saradnicima itd.) sposobnost održavanja poslovnog kontinuiteta u realnim i potencijalno mogućim vanrednim situacijama. Osnovni ciljevi standarda ISO 22301 su uspostavljanje Planova kontinuiteta poslovanja, koji treba da obezbede:
 • utvrđivanje i zaštita ključnih proizvoda i usluga uz osiguranje njihovog kontinuiteta
 • sposobnost organizacije da upravljanja incidentom preduzimanjem efikasne reakcije
 • samo razumevanje organizacije i njenih odnosa s drugim organizacijama, odgovarajućim nadzornim ili upravnim odborima, lokalnim vlastima i interventnim službama je razvijena, dokumentovana i shvaćena na odgovarajući način
 • osoblje obučeno za efikasnu reakciju na incident ili prekid putem odgovarajućih vežbi
 • u slučaju prekida osoblje dobija odgovarajuću podršku za obavljanje ključnih procesa
 • osiguran je lanac nabavke organizacije
 • zaštićen je ugled organizacije
 • zaštićen je ugled svih zainteresovanih strana
 • organizacija ostaje usaglašena sa pravnim i ugovornim obavezama.
Razne prirodne katastrofe, ugrožavanje životne sredine,tehnološke nezgode i veštački izazvane krize su dokazale da mogu izazvati teške incidente i da ukoliko se dese, utiču podjednako štetno i na javni, i na privatni sektor. U ovakvim situacijama pravi izazov predstavlja realizacija plana hitnog reagovanja ili primena strategija za upravljanje kriznim situacijama.
Današnje pretnje zahtevaju upravljanje procesom na način kojim se osigurava opstanak i održivost osnovnih aktivnosti organizacije pre, tokom i posle poremećaja. Sposobnost organizacije da se oporavi od poremećaja je direktno u vezi sa stepenom planiranja kontinuiteta poslovanja koje je imala pre nastalog poremećaja. Studije pokazuju da se dva od pet organizacije koja dožive teške incidente ugase u periodu od pet godina od neželjenog događaja. Takođe, najnovija dešavanja ukazuju na činjenicu da će većina organizacije u budućnosti doći u situaciju da reaguju na poremećaj koji može da prekine ili ugrozi njihovo svakodnevno poslovanje. Upravljanje kontinuitetom poslovanja je ključni faktor za kontinuirani rad svih vrsta organizacije , u slučaju pojave poremećaja. ISO 22301:2019 je prvi međunarodni standard za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCMS) i razvijen je sa ciljem da pomogne organizacijama da minimiziraju rizik od realnih poremećaja. U potpunosti je usklađen sa novim smernicama iz ISO vodiča 83, i može da se integriše sa drugim sistemima menadžmenta kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i dr
Primena i sertifikacija Sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301:2019 ima sledeće prednosti:
 • Veća zaštita vrednosti za akcionare,
 • Bolje razumevanje poslovanja, stečeno kroz identifikaciju rizika i analize,
 • Operativna otpornost koja proizilazi iz implementacije i smanjenja rizika,
 • Redukovani broj zastoja identifikacijom alternativnih procesa,
 • Identifikacija problema i upravljanje alternativnim procesima,
 • Ključne evidencije se mogu održavati i zaštititi,
 • Zaštita imovine, sredstava i intelektualne svojine neophodne za poslovanje,
 • Očuvanje tržišta tako što će se osigurati kontinuitet u snabdevanju,
 • Poboljšana ukupna bezbednost,
 • Sprečavanje preduzimanja akcija na ličnu odgovornost,
 • Poboljšana operativna efikasnost kroz prinudni program poslovnog procesa reinženjeringa,
 • Povećana otpornost i spremnost na reagovanje prilikom prevazilaženja bilo koje realne pretnje poslovanju,
 • Poboljšana sposobnost organizacije da se pridržava i da primenjuje kritične poslovne procedure tokom perioda prevazilaženja vanrednih situacija/problema,
 • Poboljšana sposobnost prevazilaženja prekida rada i veća zaštita brenda i ugleda organizacije.
Sve navedene prednosti standarda ISO 22301 dolaze do izražaja samo ukoliko je sistem menadžmenta poslovnim kontinuitetom ugrađen u poslovno planiranje i ukoliko su kadrovi adekvatno pripremljeni za reagovanje u skladu sa uspostavljenim sistemom.