ISO 22000

ISO 22000:2005 je prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane (Food safety management systems) Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i u mnogim evropskim zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP-a u oblasti prehrambene industrije. ISO 22000 standard se odnosi na sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema upravljanja bezbednošću hrane. Osnova ovog standarda su principi HACCP sistema za pružanje bezbednog krajnjeg prehrambenog proizvoda.

Primena ISO 22000

Organizacije u lancu hrane obuhvataju proizvođače hrane za životinje i primarne proizvođače, zatim prerađivače hrane, izvršioce i podugovarače zadužene za prevoz i skladištenje, sve do prodavnica za prodaju na malo i za pružanje usluga u vezi sa hranom (zajedno sa organizacijama koje su povezane sa ovim sektorom, kao što su proizvođači opreme, ambalažnog materijala, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka). Takođe su obuhvaćeni i davaoci usluga.

Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta bezbednosti hrane prema zahtevima standarda ISO 22000:2005 su:

 • poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda,
 • smanjenje opasnosti od trovanja hranom,
 • povećanje bezbednosti gotovog proizvoda,
 • poboljšanje preduslovnih programa,
 • poboljšanje komunikacije unutar lanca snabdevanja,
 • jasno definisana pravila u slučaju vanrednih situacija,
 • stalna kontrola u toku realizacije procesa,
 • bolja organizacija i upravljanje u organizaciji,
 • veća konkurentnost na tržištu,
 • smanjenje troškova,
 • smanjenje zakonskih tužbi,
 • usklađenost sa zakonima i propisima,
 • omogućuje pristup na međunarodnom tržištu,
 • povećanje poverenja kupaca i drugih zainteresovanih strana.

 

I FAZA - Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva sa zahtevima standarda ISO 22000:2005, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću, i obuhvatiće:

 • snimak stanja,
 • organizacionu strukturu,
 • sistematizaciju radnih mesta,
 • internu i eksternu dokumentaciju,
 • analize procesa,
 • aktivnosti realizacije,
 • preduslovne programe,
 • postojeće opasnosti po bezbednost hrane,
 • način rada menadžmenta.
II FAZA - Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa odgovornom osobom i vođom tima za bezbednost hrane definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA - Imenovanje tima za bezbednost hrane

Konsultanti zajedno sa odgovornim licem preduzeća definišu:

 • imenovanje vođe tima za bezbednost hrane,
 • imenovanje tima za bezbednost hrane,
 • utvrđivanje zadataka i ovlašćenja tima za bezbednost hrane,
 • definisanje politike bezbednosti hrane i ciljeva.
IV FAZA - Izrada dokumenata Sistema menadžmenta bezbednosti hrane

Sistem menadžmenta bezbednosti hrane mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti:

 • poslovnik - opisuje kako se u preduzeću primenjuje ISO 22000 sistem,
 • procedure - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima,
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.
V FAZA - Izrada studije
 • izrada opisa proizvoda,
 • namenjena upotreba,
 • izrada opisa sirovina,
 • izrada dijagrama toka,
 • izrada analize opasnosti i definisanje CCP tačaka,
 • izrada CCP plana,
 • izrada plana operativnih preduslovnih programa,
 • validacija i verifikacija sistema.
VI FAZA - Implementacija Sistema menadžmenta bezbednosti hrane

Usvojena rešenja i dokumenta Sistema menadžmenta bezbednosti hrane se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumevanje ISO 22000.

U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

 • upravljanju dokumentima,
 • sprovođenju obuke,
 • kontrolisanju kritičnih kontrolnih tačaka,
 • kontrolisanju higijene (preduslovnih programa).
VII FAZA - Sprovođenje interne provere

Interna provera se vrši sa ciljem da se proveri stanje poslovnog sistema. Osposobljeni proverivači iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta bezbednosti hrane.

Po sprovedenoj internoj proveri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mere, koje su identifikovane na internoj proveri.

VIII FAZA - Sertifikacija Sistema menadžmenta bezbednosti hrane

Sertifikacija ISO 22000:2005 predstavlja proveru uspostavljenog sistema koje vrši izabrano sertifikaciono telo od strane proveravane organizacije.