ISO 14001 (EMS)

Sve jači intenzitet rasta i razvoja privrede a sa njom i potrošačkog društva, postavio je pred sve subjekte na globalnom nivou pitanja očuvanja i zaštite životne sredine, kao i pitanja racionalnog korišćenja i obnove postojećih izvora energije.

Postavlja se pitanje strategije razvoja tj. kako da industrijski napredak i napredak ljudskog društva, ne odvede planetu u svoju suprotnost kroz povećanje stepena zagađenja životne sredine iznad granice koja ugrožava zdravlje živih bića i uništavanje izvora energije kroz povećanu ekslpoataciju prirodnih resursa (ugalj, nafta,zemni gas, drvo, rude itd.). Kao i kod rešavanja pitanja kvaliteta, tako je i kod pitanja zaštite i očuvanja životne sredine, odgovornost sa globalnog nivoa je spuštena do svakog subjekta koji utiče ili može uticati na životnu sredinu sa raznih aspekata. Tako se ovim pitanjem bave nacionalna zakonodavstva, kroz zakonsku regulativu i povećanje svesti stanovništava o značaju životne sredine. Madjutim ni ovakvo bavljenje pitanjima očuvanja životne sredine ne donosi svuda iste rezultate i ne pridaje mu se svuda isti značaj. Zato je bilo potrebno definisati međunarodni okvir koji će regulisati pitanja zaštite i očuvanja životne sredine i pospešivati koncept "zelenih energija".

Odgovornost na globalnom nivou je bila u kreiranju jedinstvenog, opšteprihvaćenog skupa zahteva čiji je cilj postavljanje okvira za kreiranje proaktivnih sistema kojim će se upravljati rizikom po životnu sredinu i energetske resurse. Upravo iz te potrebe, pre svega za odgovornim delovanjem privrednih subjekata je nastao standard ISO 14001, donet sa ciljem ne samo da postavi međunarodno prihvatljiv okvir za razvijanje EMS-a već da se njegovom primenom utiče na povećanje ekološke svesti. Standard ISO 14001 je po pristupu i strukturi sličan sa ISO 9001 a svojim zahtevima doprinosi proširenju poslovanja organizacija na područja koja nisu vezana samo za kupca i podobnost proizvoda/usluge, već i na uticaje prema okruženju, smanjenju zagađenja, otpada, potrošnje energije, obnovljivih izvora energije i sličnim efektima. Zdravlje planete je u našim rukama!

Pojam ISO 14001 sistem menadžmenta zaštite životne sredine

ISO 14001 je međunarodni standard koji specificira zahteve kojima se postavlja okvir za razvijanje Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS – Ecological Management System) kako bi organizacija kroz sprovođenje odgovarajućih ciljeva i politika efektivno i efikasno upravljala svim rizicima značajnih sa ekoloških aspekata životne sredine. Zahtevi standarda ISO 14001 su tako definisani da se mogu implementirati u svaki Sistem upravljanje životnom sredinom. Organizacije koje se bave istom ili sličnom delatnošću, mogu imati različite Sisteme menadžmenta zaštite životne sredine (EMS), ali bez obzira na to, oni moraju imati biti usklađeni sa zahtevima ISO 14001.

ISO 14001 je primenjiv na svaku organizaciju, bez obzira na njenu delatnost, koja želi uspostaviti, implementirati, održavati i unapređivati Sistem menadžmenta zaštite životne sredine (EMS).

ISO 14001 je prvi put objavljen 1996. od strane Međunarodne Organizacije za Standardizaciju ( ISO - International Organization for Standardization). 2004. je napravljena poslednja revizija zahteva standarda, kako bi se olakšao proces njegovog integrisanja sa standardom ISO 9001.

Osnovna namera standarda ISO 14001 je da se na globalnom nivou poboljša uticaj organizacija i pojedinaca na životnu sredinu. U tom smislu ISO 14001 traži od organizacije da:

 • Uspostavi odgovarajucu politiku zaštite životne sredine;
 • Identifikuje ekološke aspekte uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga a u smislu utvrđivanja uticaja tih aspekata na životnu sredinu;
 • Utvrdi zakonske i druge zahteve od strane šire zajednice i svojih klijenata, na koje se organizacija obavezala;
 • Utvrdi prioritete i postavi odgovarajuće opšte i pojedinačne ciljeve;
 • Uspostavi strategiju i programe za sprovođenje politike zaštite životne sredine kroz sprovođenje opštih i pojedinačnih ciljeva;
 • Osigura usklađenost implementiranog Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) sa uspostavljenom Politikom zaštite životne sredine;
 • Kontinuirano poboljšava svoj EMS kroz procese planiranja, upravljanja, kontrole, definisanje preventivnih i korektivnih mera i sprovođenje internih i eksternih ocenjivanja (audita);
 • Bude u mogućnosti prilagoditi se promenjenim okolnostima, incidentnim i akcidentnim situacijama.

 

KORISTI OD ISO 14001

U nastavku su navedene samo neke od koristi koje organizacija može imati implementacijom i sertifikacijom Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) po zahtevima standarda ISO 14001.

 • smanjenje troškova upravljanjem otpadom (kvalitetnim odlaganjem otpada, procesima reciklaže itd.);
 • smanjenje štetnog otpada;
 • uštede u potrošnji energije i materijala;
 • usklađenost procesa za zakonskom regulativom;
 • razvijanje i podizanje ekološke svesti zaposlenih;
 • sposobnost adekvatnog odgovora na ekološke incidente;
 • proaktivno i preventivno delovanje na sprečavanju pojava ekoloških rizika;
 • aktivan doprinos zaštiti zdravlja i bezbednosti zaposlenih i šire zajednice;
 • povećanje korporativnog imidža organizacije;
 • unapređivanje odnosa sa nadležnim inspekcijskim organima;
 • definisanje preventivnih mera za suzbijanje ekoloških incidenata;
 • izbegavanje isticanja odštetnih zahteva usled izazivanja ekoloških incidenata;
 • stvaranje okvira za stalno unapređenje procesa;
 • stvaranje okvira za dugoročno interesno povezivanje;
 • pristup fondovima EU namenjenim "zelenim tehnologijama";
 • adekvatan izbor novih tehnologija;
 • uštede izborom adekvatne opreme za rad;
 • podizanje imidža na domaćem i ino-tržištu;
 • pridobijanje klijenata sa razvijenom ekološkom svešću;

 

Faze implementacije i sertifikacije ISO 14001

Proces standardizacije prema ISO 14001 se sastoji od dve faze:

I. Razvoj i Implementacija Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) po zahtevima standarda ISO 14001. Ovaj procesa organizacija sprovodi angažovanjem konsultantskih kuća.

Implementacijom EMS-a po zahtevima ISO 14001 organizacija korisnicima svojih proizvoda/usluga, svojim zaposlenima i široj zajednici, demonstrira sposobnost da na konzistentan i kontinuiran način upravlja svim aspektima rizika po životnu sredinu, smanjujući njihov uticaj na istu na prihvatljiv minimum ili ih u potpunosti eliminišući, dajući pri tom doprinos razvoju ekološke svesti svojih zaposlenih kao i doprinos održivom razvoju sa pozicije korišćenja obnovljivih izvora energije.

II. Ocenjivanje i sertifikacija implementiranog EMS-a u odnosu na zahteve standarda ISO 14001. Ovaj proces sprovodi akreditovana sertifikaciona kuća, po izboru organizacije.

Procesom sertifikacije i dobijanjem sertifikata o implementiranom ISO 14001 organizacija šalje poruku korisnicima svojih proizvoda/usluga, svojim zaposlenima i široj zajednici da je Sistem menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) prilagođen zahtevima standarda ISO 14001 te da se na osnovu toga nad njenim EMS-om vrše kontinuirani nadzori od strane ovlašćene sertifikacione kuće, koji garantuju kontinuiranost u ispunjavanju zahteva standarda.

Faze implementacije EMS-a

Da bi organizacija ušla zajedno sa konsultantskom kućom u projekat razvoja i implementacije EMS-a po zahtevima ISO 14001, neophodno je da radi obezbeđivanja kvalitetnog rada na projektu u smislu izbora adekvatne konsultantske kuće, sprovede sledeće aktivnosti:

 • Identifikuje potrebu za implementacijom standarda ISO 14001
 • Kontaktira odgovarajuću konsultantsku kuću, kako bi se:
  • Analizirao zahtev za ISO 14001 u odnosu na raspoložive resurse organizacije
  • Definisalo područje primene ISO 14001
  • Definisali ekološki aspekti procesa organizacije i njihovi uticaji na životnu sredinu
  • Potvrdila opravdanost zahteva za ISO 14001
  • Definisali parametri za izbor adekvatne konsultantske kuće
 • Prikupljanje ponuda od par konsultantskih kuća
 • Izbor konsultantske kuće
 • Potpisivanje Ugovora o pružanju konsultantskih usluga sa izabranom konsultantskom kućom

Za uspešno otpočinjanje procesa implementacije ISO 14001 potrebno je napraviti sledeće korake:

I Korak: Identifikacija ekoloških aspekata procesa organizacije i njihov uticaj na životnu sredinu

Da bi identifikovati ekološke aspekte i njihove moguće uticaje, minimalno treba odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Da li određeni aspekti poslovanja imaju negativan uticaj na ekologiju?
 • Da li se objekat nalazi u ekološki osetljivoj oblasti?
 • Da li pogrešno vođen proces može da dovede do značajnijeg ili ozbiljnijeg negativnog ekološkog uticaja?
 • Koja je verovatnoća da će doći do ekološkog uticaja?
 • Procena obima ekološkog uticaja (lokalni, regionalni) i procena rizika?
 • Učestalost i značaj ekološkog uticaja?
 • Kako bi promene u procesima ili proizvodima uticale na ekološke aspekte i njihove ekološke uticaje?

Primeri ekoloških aspekata procesa organizacije i njihovih uticaja na životnu sredinu:

 • Aspekt: Ispuštanja štetnih materija u vazduh – ispuštanja u obliku čestica ili isparljivih organskih i neorganskih sastojaka;
  • Uticaji: oboljenja disajnih organa; oštećenja na koži; uništavanje biljnog sveta i insekata; itd.
 • Aspekt: Ispuštanja štetnih materija u vodu (kanalizaciju) – otpadne vode koje ulaze u sistem kanalizacije, kanale, i sl.;
  • Uticaji: pomor riba; trovanje pijaće vode itd.
 • Aspekt: Kontaminacija zemljišta – čvrstim otpadom i usled neadekvatne primene i izlivanja hemikalija;
  • Uticaji: trovanje i teške bolesti usled konzumiranjem poljoprivrednih proizvoda; uništavanje biljnog i životinjskog sveta;
 • Aspekt: Korišćenje prirodnih resursa – korišćenje fosilnih goriva i drugih resursa koji ne mogu da se obnavljaju ili se teško obnavljaju;
  • Uticaji: trajno uništavanje izvora energije; propadanje grana privrede zavisnih od deficitarnih izvora energije itd.
 • Aspekt: Ostali aspekti - buka, miris, prašina, vibracije
  • Uticaji: alergije; oboljenja disajnih organa; nervoza; uticaj na biljni i životinjski svet

II Korak: Vrednovanje ekoloških aspekata i njihovih uticaja sa pozicije njihovog uticaja na poslovnu politiku organizacije i realizaciju proizvoda/usluga. Ovde treba razmotriti sledeće:

 • Zahteve zakonske i druge regulative;
 • Da li se radi o značajnom ili manje značajnom ekološkom uticaju;
 • Stavove zainteresovanih strana (zaposlenih, stanovništva, ekoloških grupa, društvene zajednice, kupaca i dobavljača);
 • Stepen poteškoća sa promenom uticaja;
 • Procenjeni trošak promene uticaja;
 • Kako promena uticaja može da utiče na druge aspekte;
 • Kako se ekološki uticaj odražava na reputaciju organizacije u javnosti;

III Korak: Ocenjivanje svakog uticaja. U ovom koraku treba odgovoriti na sledeća pitanja:

 • da li za određeni uticaj postoji dozvola?
 • da li je uticaj regulisan pravnom regulativom?
 • da li ga je potrebno kontrolisati?
 • da li se negativan uticaj dešava redovno, kao proizvod određene aktivnosti ili se javlja samo u slučaju otkaza, nepoštovanja tehnoloških parametara ili vanredne situacije?

Sam projekat razvijanja i implementacije EMS-a se odvija u 6 faza:

 • I Faza: Upoznavanje zaposlenih sa projektom ISO 14001
  • Uvodni sastanak sa rukovodstvom firme i organizovanje predavanja u firmi sa sledećim temama:
   • Uvodno upoznavanje zaposlenih sa zahtevima standarda ISO 14001
   • Upoznavanje/ osvežavanje znanja zaposlenih vezanih za Sistem menadžmenta kvalitetom (EMS)
   • Upoznavanje zaposlenih sa programom i planom rada na projektu ISO 14001
   • Upoznavanje zaposlenih sa njihovom ulogom u projektu
  • Analiza postojeće organizacione strukture i eventualno redefinisanje iste u odnosu na zahteve ISO 14001
  • Definisanje/dopuna strukture Odbora za kvalitet (rukovodstva za kvalitet) i imenovanje Predstavnika rukovodstva za kvalitet za ISO 14001 i njegovih članova
  • Definisanje područja primene ISO 14001 u preduzeću
 • II Faza: Snimak, analiza i ocena stanja postojećeg sistema
  • Identifikacija glavnih procesa i njihovih medjusobnih veza u odnosu na zahteve standarda ISO 14001
  • Analiza tokova materijala, dokumentacije i informacija vezanih za ISO 14001
  • Identifikacija podprocesa i medjusobnih veza u kontekstu nabavke, prijema, čuvanja i odlaganja materijala, otpada i energenata
  • Identifikacija vlasnika procesa, njihovih ovlašćenja i odgovornosti
  • Analiza sistematizacije radnih mesta i opisa poslova za svako radno mesto
  • Upoznavanje sa vrstama i količinama korišćenih materijala i resursa
  • Upoznavanje sa zakonskim propisima vezanim za korišćenje i primenu materijala i energenata
  • Identifikacija aspekata zaštite životne sredine u konkretnim procesima
  • Upoznavanje sa resursima preduzeća za razdvajanje, odlaganje i otuđivanje otpadnih materijala
  • Dopuna ciljeva upravljanja sa ciljevima identifikovanim u odnosu na ISO 14001
  • Dopuna/Izrada Karti procesa
 • III Faza: Projektovanje i izrada dokumentacije EMS-a
  • Definisanje vrste, sadržaja i obima potrebne dokumentacije za dokumentovanje, uspostavljanje, primenu, praćenja i održavanje standarda ISO 14001
  • Upoznavanje zaposlenih sa načinom izrade Procedura i Zapisa, kao i načinom primene istih.
  • Menadžment resursima u cilju obezbeđivanja i održavanju uslova za primenu standarda ISO 14001
  • Izrada plana održavanja opreme i uređaja u cilju racionalizacije utrošaka energenata
  • Iznalaženje mogućnosti primene alternativnih materijala i energenata u okviru realizacije proizvoda
  • Planiranja nabavki materijala uz pribavljanje tehničko bezbednosnih listova za iste
  • Realizacija proizvodnje korišćenjem manje opasmih materijala i smanjenim količinama otpadnih materijala
  • Evidencija opreme za praćenje, merenje, monitoring i upravljanje istom (planiranje nabavke, rukovanje, održavanje, kontrola i kalibracija)
  • Merenje, analiza i poboljšanja:
   • Analiza zadovoljstva zainteresovanih strana (okruženje, klijeni i zaposleni) kao i analiza akcidenata
   • Racionalno i odgovorno upravljanje performansama procesa
   • Merenja i analize karakteristika proizvoda,usluga, identifikovanih aspekata
   • Etaloniranje opreme za praćenje, merenje i monitoring
   • Preduzimanje korektivnih i preventivnih mera na osnovu predhodno kostatovanih stanja
  • Izrada/dopuna Poslovnika kvaliteta i matrice odgovornosti
 • IV Faza: Razvoj i Implementacija dokumentacije ISO 14001 u radne procese
  • Upoznavanje zaposlenih sa Radnim procedurama usklađenim sa ISO 14001
  • Identifikacija/korekcija eventualnih neslaganja Radnih procedura sa radnim procesima saglasno ISO 14001
  • Usaglašavanje Radnih procedura i Zapisa sa zahtevima ISO 14001
  • Preispitivanje menadžmenta i usaglašavanje Radnih procedura sa ISO 14001
  • Verifikacija Radnih procedura i ostale dokumentacije ISO 14001 od strane rukovodstva i zaposlenih
 • V Faza: Organizovanje i sprovođenje Interne provere
  • Obuka za interne proveravače za ISO 14001
  • Planiranje interne provere i definisanje timova za provere ISO 14001
  • Realizacija interne provere saglasno ISO 14001
  • Identifikovanje neusaglašenosti na proverama i predlaganje korektivnih mera
  • Definisanje i upravljanje sprovođenja korektivnih i preventivnih mera
 • VI Faza: Pripreme za ocenjivanje i sertifikaciju
  • Preispitivanje implementiranog ISO 14001 od strane rukovodstva i davanje predloga zakorektivne i preventivne mere
  • Odklanjanje konstatovanih neusaglašenosti i izvođenje koroktivnih i preventivnih mera
  • Izbor ovlašćene sertifikacione kuće za ocenjivanje uspostavljenog sistema ISO 14001 ili integrisanog sistema
  • Upoznavanje zaposlenih sa postupkom ocenjivanja ISO 14001
  • Podnošenje prijave za sertifikaciju
  • Predposeta sertifikacionog tela
  • Sertifikacija – izdavanje sertifikata od strane izabranog sertifikacionog tela
  • Otklanjanje eventualnih neusaglašenosti utvrđenih procesom ocenjivanja

Naš pristup implementaciji ISO 14001

Konsultanti će prilikom izrade projekta korisiti procesni pristup, koji podrazumeva identifikaciju svih procesa u firmi, ekoloških aspekata kojima ti procesi utiču na životnu sredinu i štetnih uticaja koji svaki od aspekata ima na životnu sredinu. Procesnim pristupom PDCA (Plan-Do-Check-Act) omogućavamo da se kroz navedene korake - direktive:

 1. Planiraj: Uspostavi ciljeve i procese za ostvarivanje rezultata u skladu sa zahtevima klijenata i politikom organizacije i usaglasi ih sa zahtevima ISO 14001;
 2. Uradi: Primeni te procese;
 3. Kontroliši: Kontroliši i meri procese i proizvod/uslugu s obzirom na Politiku zaštite životne sredine, ciljeve, zahteve za proizvod, ekološke aspekte procesa i njihov uticaj na istu -izveštavaj o rezultatima;
 4. Reaguj: Na osnovu izmerenih vrednosti iz prethodnog koraka, identifikuj neusaglašenosti (odstupanja), definiši preventivne i korektivne mere, nadziri njihovo sprovođenje i ponovo meri njihov uticaj;

Stvore neophodni preduslovi za kontinuirano poboljšanje svih procesa, čime uspevamo da upravljamo rizicima po čovekovu okolinu sa svih aspekata i time njihov uticaj na istu ili eliminišemo ili svodimo na prihvatljiv minimum.

Uvezivanjem svih zaposlenih dokumentacijom EMS-a (i integrisano sa drugim Sistemima menadžmenta QMS, OHSAS) i informacijama, obezbeđuje se odgovarajuća procesna kontrola i sinergetski efekat timskog rada (učinak tima veći od zbira pojediničnih učinaka članova tima).