Integrisani sistem menadžmenta (IMS)

Uvod

Smatra se da je i na početku 21-og veka integracija ključna reč, a integrisani sistem menadžmenta najbolji menadžment pristup za istovremeno oduševljenje kupca, restrukturiranje organizacije, sniženje troškova, povećanje produktivnosti i profita i dugoročan održivi razvoj organizacije. Integrisani sistem menadžmenta (Integrated Management System-IMS) predstavlja način za efektivno i efikasno upravljanje organizacijom.

Integracijom se zahteva, da se od različitih standarda za sisteme menadžmenta dobije širi, obuhvatniji i snažniji integrisani sistem menadžmenta (IMS) kojim se na efikasniji i efektivniji način upravlja organizacijom.

Najprihvatljivija definicija IMS sa stanovista najvišeg rukovodstva organizacije glasi: "Integrisani sistem menadžmenta je sve obuhvatni alat menadžmenta koji povezuje sve elemente poslovnog sistema u jedinstven i celovit sistem upravljanja procesima u organizaciji, radi zadovoljavanja zahteva zainteresovanih strana i ostvarivanja poslovnih ciljeva u skladu sa vizijam i misijom organizacije".

 

Prednosti integracije menadžment sistema su:

 • Privrženost, pažnja i uključivanje najvišeg rukovodstva daleko je izvesnija kada su integrisani ciljevi, resursi i mere i kada se vrši zajedničko preispitivanja
 • Integracija sistema menadžmenta omogućuje efektivnije odvijanje dnevnih operacija bez uključivanja najvišeg rukovodstva, ostavljajući mu vremena za strateške aktivnosti;
 • Efikasniji je integrisan menadžment sistem sa više fokusa od više parcijalnih menadžment sistema sa po jednim fokusom;
 • Jednostavnije i efektivnije je upravljanje integrisanim ciljevima koj imaju više aspekata od upravljanja ciljevima pojedinih MS;
 • Efektivnije je integrisanje IMS u strategiju i praksu organizacije od integrisanja pojedinačnih MS;
 • Primena i održavanje sistema kroz integrisana ispitivanja, verifikacije, preispitivanja i valorizacije štedi vreme i novac;
 • Efikasniji je jedinstven proces poboljšanja sa više aspekata nego više odvojenih procesa poboljšanja;
 • Jeftiniji i efektivniji je interni audit i priprema za sertifikaciju IMS od pojedinačnih
 • Sticanje poverenja kod kupaca i pozitivan imidž na tržištu i u društvu;
 • Integrisani sistem obezbeđuje veći nivo menadžment kontrole nego kada je uspostavljen menadžment više različitih sistema;
 • Optimizacija prioriteta, kada je jedan predstavnik rukovodstva fokusiran i zadužen za IMS u odnosu na više osoba zaduženih za različite sisteme koji imaju svoje fokuse i prioritete;
 • Bolje prihvatanje od strane zaposlenih, manji međufunkcionalni konflikti i veća motivacija zbog postavljenih ciljeva zadovoljstva svih zainteresovanih strana;
 • Jednistveni program obuka za IMS štedi novac i vreme, a smanjuje pojavu konfuzije kod zaposlenih porukama iz odvojenih obuka za različite sisteme.

 

Baza integracije sistema menadzmenta su osam principa QMS-a koji su takođe osnovni principi i ostalih menadžmenta: EMS-a, OHSAS-a , ISMS-a i drugih.

Sistemi menadžmenta se integrišu na principima:

 • okrenutost korisnicima i zainteresovanim stranama,
 • liderstvo
 • uključenost zaposlenih
 • sistemski pristup,
 • procesni pristup
 • stalna poboljšanja
 • donošenje odluka na osnovu činjenica
 • razvijanje partnerskih odnosa

 

Proces integrisanja standardizovanih menadžment sistema u osnovni menadžment sistem organizacije sadrži dva aspekta:

 • integrisanje parcijalnih standarda/sistema u IMS i
 • integrisanje IMS u strategiju i praksu osnovnog menadžment sistema organizacije.
 • Praktično najčešći primeri redosleda uspostavljanja standarda/sistema su sledeći:
 • QMS prvo, pa potom neki drugi MS – EMS, OHSAS, FSMS (HACCP), CSRMS, ...
 • EMS prvo, pa potom neki drugi MS – QMS, OHSMS, FSMS, CSRMS, ...
 • FSMS (HACCP) prvo, pa potom neki drugi MS – QMS, EMS, OHSMS, CSRMS, ...
 • Simultano QMS sa nekim drugim MS, pa potom ostali MS.

Strategija za integraciju ovih zahteva za bazni IMS (QMS, EMS, OHSAS) daje sledeće opšte preporuke:

 • Identifikovati one aktivnosti u procesu koje mogu da utiču na kvalitet, životnu sredinu i zaštitu i bezbednost ljudi;
 • Uz pomoć zaposlenih koji su uključeni u realizaciju procesa, razviti i dokumentovati procedure(u) za operativno upravljanje procesom sa radnim uputstvima u kojima su jasno definisani operativni kriterijumi za proizvodnju kvalitetnih proizvoda na bezbedan način uz najmanji uticaj na životnu sredinu;
 • Razviti i operativno upravljati procesima kako bi se obezbedilo da su sirovine, delovi u procesu i finalni proizvodi jasno identifikovani;
 • Razviti i operativno upravljati procesima za skladištenje, pakovanje i otpremu proizvoda

Zaključak

Okrenutost korisinicima, stalna poboljšavanja i procesni model su osnovi svih sistema menadžmenta, pa i IMS-a, a to je baza od koje se kreće ka vrednostima koncepta TQM.