Politika privatnosti

Politika o privatnosti podataka

U skladu  sa  članom  12. i  15. Zakona  o  zaštiti  podataka  o  ličnosti  („Sl. glasnik  RS“  br. 87/2018  )  PDCA KONSALTING DOO, ul. Balzakova 64/II/9 , 21000 Novi Sad  (u  daljem  tekstu  PDCA KONSALTING),  u  svojstvu  rukovaoca  podataka,  obaveštava  vas  da  prikuplja  vaše  podatke  u  svrhu  prijema zahteva za implementaciju ISO standarda i/ili pohađanja  edukacija ( webinara/seminara/radionica/obuka)  i  obrađuje  vaše  podatke  (u  daljem  tekstu  „Podaci“)  u  svrhu  slanja ponuda za implementaciju ISO standarda, ponuda za uslugu edukacije, kao i izdavanja  uverenja  o  pohađanju  edukacija,  slanja materijala sa edukacija, informisanje  o  edukativnim aktivnostima  i  neće  biti  korišćeni  u  druge  svrhe.

U vezi  sa  tim,  PDCA KONSALTING  obaveštava  lica  od  kojih  se  prikupljaju  Podaci  o  sledećem:

 • Podatke koje  PDCA KONSALTING  prikuplja  prilikom  prijema zahteva za implementaciju ISO standarda i/ili pohađanja  edukacija ( webinara/seminara/radionica/obuka) putem web sajta:  podaci o privrednom društvu (naziv, delatnost, matični broj,  pib, adresa),  ime  i  prezime  kontakt osobe,  broj telefona i  e-pošta  kontakt osobe iz organizacije  koja  koristi  usluge  PDCA KONSALTING-a
 • Ukoliko lice umesto službenog broja telefona i e-pošte, ostavi svoje privatne kontakt podatke, smatra se da je dao pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.
 • Podatke koje  PDCA KONSALTING  prikuplja  i  obrađuje  prilikom  izrade  uverenja/sertifikata o pohađanju obuke  su  ime  i  prezime  učesnika edukacija i  naziv  privredng društva  u  kojem  je  učesnik edukacija  zaposlen
 • PDCA KONSALTING prikuplja  i  obrađuje  Podatke  putem  prijave  na  edukaciju (webinar/seminar/radionicu/obuku)  i  upitnika  koje  popunjavate  nakon  završetka  edukacije.
 • Vaši Podaci  koriste  se  i  za  najavu  i  obaveštavanje  o  događajima  i  edukacijama  koji  su  u  organizaciji  PDCA KONSALTING-a.
 • Pristanak na  prikupljanje  podataka  daje se pisanim putem od strane učesnika edukacije kada  se  prijavljujete  na  edukaciju
 • Podaci koji  se  prikupljaju  čuvaju  se
  • u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost
  • u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora, do isteka trajanja ugovorne obaveze
  • ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
 • PDCA KONSALTING neće  koristiti  Podatke  navedene  u  prijavi  i  upitnicima  u  druge  svrhe,  sem  navedenih,  neće ih davati  trećim  licima,  niti  ih  zloupotrebljavati  na  neki  drugi  način.

Obrada podataka  nije  dozvoljena:

 1. ako fizičko  lice  nije  dalo  pristanak  za  obradu,  odnosno  ako  se  obrada  vrši  bez  zakonskog  ovlašćenja;
 2. ako se  vrši  u  svrhu  različitu  od  one  za  koju  je  određena,  bez  obzira  da  li  se  vrši  na  osnovu  pristanka  lica  ili  zakonskog  ovlašćenja  za  obradu  bez  pristanka;
 3. ako svrha  obrade  nije  jasno  određena,  ako  je  izmenjena,  nedozvoljena  ili  već  ostvarena;
 4. ako je  lice  na  koje  se  Podaci  odnose  određeno  ili  odredivo  i  nakon  što  se  ostvari  svrha  obrade;
 5. ako je  način  obrade  nedozvoljen;
 6. ako je  Podatak  koji  se  obrađuje  nepotreban  ili  nepodesan  za  ostvarenje  svrhe  obrade;
 7. ako su  broj  ili  vrsta  Podataka  koji  se  obrađuju  nesrazmerni  svrsi  obrade;
 8. ako je  Podatak  neistinit  i  nepotpun,  odnosno  kada  nije  zasnovan  na  verodostojnom  izvoru  ili  je  zastareo;

Lice čiji  se  Podaci  prikupljaju  i  obrađuju  ima  prava:

 1. Na opoziv  saglasnosti  za  obradu  podataka  pisanim putem. Nakon  opoziva  pristanka  nedozvoljena  je  obrada  podataka.
 2. Na obaveštenje  u  vezi  sa  obradom  podataka;
 3. Na uvid  i  kopiju  podataka  koji  se  obrađuju;
 4. Na zahtev  za  ispravku,  dopunu,  ažuriranje,  brisanje  podataka  (ukoliko  nije  jasno  određena  svrha  obrade  ili  jeizmenjena,  a  nisu  ispunjeni  uslovi  za  izmenjenu  svrhu,  ukoliko  je  ostvarena  odnosno  podaci  više  nisu  potrebni  zaostvarivanje  svrhe  kao  i  ukoliko  ako  je  način  obrade  nedozvoljen,  podatak  spada  u  u  broj  i  vrstu  podataka  čija  je  obrada  nesrazmerna  svrsi  ili  je  podatak  netačan,  a  ne  može  se  putem  ispravke  zameniti  tačnim,  podatak  se  obrađuje  bez  pristanka  ili  ovlašćenja  zasnovanog  na  zakonu  i  u  drugim  slučajevima  kada  se  obrada  ne  može  vršiti  u  skladu  saodredbama  Zakona  o  zaštiti  podataka  o  ličnosti);  prekid  i  privremenu  obustavu  obrade  (ukoliko  se  osporava  tačnost,potpunost  i  ažurnost  Podataka); kao  i  pravo  da  se  ti  podaci  označe  kao  osporeni,  dok  se  ne  utvrdi  njihova  tačnost,potpunost  i  ažurnost.

Ako imate  bilo  kakvih  pitanja  u  vezi  sa  obradom  vaših  ličnih  Podataka  možete  nas  kontaktirati:

PDCA KONSALTING DOO

ul. Balzakova 64/II/9 , 21000 Novi Sad

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Jelena Popić Ćika, stručni konsultant

Mob.tel.: 064/1234-404

E-pošta:  jelena@pdcakonsalting.com