Politika kvalitetau

Direktor „PDCA KONSALTING” d.o.o iz Novog Sada i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, u delatnosti pružanja konsultantskih usluga implementacije sistema menadžmenta, tehnika i alata za unapređenje poslovanja i konsalting u oblasti ljudskih resursa, te se ovi elementi IMS postavljaju kao imperativ pri definisanju politike kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu PDCA KONSALTING d.o.o..

Naša Politika je:

 • detaljno utvrđivanje zahteva, potreba i očekivanja korisnika uz predočavanje pripadajuće normativne regulative i raspoložive mogućnosti preduzeća u vezi sa ispunjenjem zahteva, uz tendenciju tržišne ekspanzije;
 • pri procesu pružanja konsultantskih usluga strogo se pridržavati važeće zakonske regulative, standarda i usvojenih normativa, obezbeđujući za korisnika / klijenta bezbednost i kvalitet po najvišim evropskim standardima, omogućivši korisniku uvid u procese rada uz kontinuirano vrednovanje kvaliteta;
 • uspostavljanje odgovarajućeg sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih motivišući ih istovremeno;
 • planiranje obezbeđenja visokostručnog kadra i stalno usavršavanje zaposlenih;
 • nabavka savremene opreme za rad kao i kvalitetno održavanje postojeće;
 • razvoj integisanog sistema menadžmenta (IMS) u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i svetskim trendovima;
 • razvijanje ekološke svesti kod zaposlenih kao i svesti o značaju upravljanja zaštitom životne sredine;
 • prepoznavanje i sprečavanje eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu sa aspekta pružanja konsultantskih usluga;
 • štednja prirodnih resursa i energije;
 • minimiziranje upotrebe opasnih materija i nastajanja opasnog otpada;
 • nulti nivo smrtnih slučajeva ili povreda na radu koje imaju za posledicu trajnu invalidnost;
 • nulti nivo izgubljenog vremena zbog povreda na radu.

Ovakav pristup kvalitetu i bezbednosti sa orijentacijom na klijenta, zaposlene i društvenu zajednicu u celini, sa stalnim poboljšanjima, uključujući i poboljšanja kvaliteta procesa uz neposredno vrednovanje od strane korisnika, stvara osnove za efikasnije poslovanje i stvaranje materijalne podloge za razvoj PDCA KONSALTING d.o.o. i poboljšanje kvaliteta življenja svih zaposlenih i svih zainteresovanih strana. U tom smislu se Direktor opredelio za uspostavljanje i primenu savremenih sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 i njihovo kontinuirano poboljšavanje, preuzimajući u tome lidersku ulogu, istovremeno očekujući od svih zaposlenih proaktivan i kreativan doprinos u granicama njihovih ovlašćenja, nadležnosti i sposobnosti.

Ostvarivanjem ovako zacrtane politike ispunjavamo viziju „PDCA KONSALTING” d.o.o u unapređenju kvaliteta poslovanja kao i kvaliteta života u okruženju u kome poslujemo, sa tendencijom uvođenja novih pristupa, metodologija i alata, u interesu vlasnika, svih zaposlenih kao i društvene zajednice u celini.

Novi Sad, 01.10.2016. godine                                                                                               

     

PDCA Konsalting Igor Ćika, direktor