Politika bezbednosti informacija

Menadžment “PDCA Konsalting” d.o.o., Novi Sad i svi zaposleni su se obavezali na očuvanje poverljivosti, integriteta i raspoloživosti kompletne materijalne i elektronske informacione imovine organizacije, a u cilju očuvanja konkurentske prednosti, novčanih tokova, rentabilnosti, usaglašenosti sa pravnim, regulatornim i ugovornim zahtevima i korporativnog imidža u oblasti pružanja konsultantskih usluga implementacije sistema menadžmenta, tehnika i alata za unapređenje poslovanja i konsalting u oblasti ljudskih resursa.

ISO/IEC 27001:2013 Sistem menadžmenta bezbednosti informacija ima za cilj da osigura kontinuitet poslovanja organizacije “PDCA Konsalting” d.o.o., Novi Sad i da sprečavanjem bezbednosnih incidenata i smanjenjem njihovih potencijalnih uticaja smanji poslovnu štetu.

Politikom bezbednosti informacija organizacija “PDCA Konsalting” d.o.o., Novi Sad obezbeđuje i garantuje:

 • zaštitu informacione imovine od neovlašćenog pristupa;
 • osiguranje poverljivosti informacione imovine;
 • održavanje integriteta informacija, kroz zaštitu od neovlašćene izmene;
 • raspoloživost informacija obezbedjuje njihovu dostupnost i upotrebljivost za poslovne procese
 • ispunjenost zakonodavnih, kontrolnih i regulatornih zahteva;
 • definisanu metodologiju procene rizika koja sadrži kriterijume za ocenu rizika po bezbednost informacija i predstavlja smernicu za
 • definisanje i preispitivanje Sistema menadžmenta bezbednosti informacija
 • razvijanje, održavanje i testiranje planova kontinuiteta poslovanja;
 • obučavanje zaposlenih o zahtevima bezbednosti informacija u organizaciji,
 • obuku spoljnih saradnika i pružalaca usluga;
 • da se za sve aktuelne ili potencijalne prekršaje u domenu informacione bezbednosti, dostavljaju izveštaji Odboru za IMS, predstavniku rukovodstva za IMS odgovornom za bezbednost informacija koji će ih temeljno istražiti

Menadžment organizacije “PDCA Konsalting” d.o.o., Novi Sad, obezbeđuje da ova politika bude saopštena, razumljiva, implementirana i održavana u organizaciji i najmanje jednom godišnje preispitivana, kako bi odgovorila na bilo kakve promene u oceni rizika ili planu postupanja sa rizikom.

Svi zaposleni, vlasnici informacione imovine su dužni pridržavati se zahteva navedenih u ovoj politici i odgovorni su za sve aktivnosti sa informacijama u toku životnog ciklusa, a koje su u njihovoj nadležnosti. Svi zaposleni su odgovorni za implementaciju politike bezbednosti informacija i moraju da pruže podršku rukovodstvu koje je propisalo politiku i pravila

PDCA Konsalting Igor Ćika, direktor